2019 елның 30 гыйнварындагы 31 нче номерлы «Татарстан Республикасы Арча муниципаль районында җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында» Арча муниципаль районы башкарма комитеты карары үз көчен югалткан дип санау турында

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

 

2019 ел,

«

19

»

март

 

149

 

 

2019 елның 30 гыйнварындагы 31 нче номерлы  «Татарстан Республикасы Арча муниципаль районында җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында» Арча муниципаль районы башкарма комитеты карары үз көчен югалткан дип санау турында

 

 

 

Арча муниципаль районы башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. 2019 елның 30 гыйнварындагы 31 нче номерлы  «Татарстан Республикасы Арча муниципаль районында җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында» Арча муниципаль районы башкарма комитеты карары үз көчен югалткан дип санарга.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында (http:pravo.tatarstan.ru) һәм Арча муниципаль районы рәсми сайтында бастырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гарифҗанов Р.И.га йөкләргә.

docx
Скачать текст
DOCX, 18 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International