«Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген раслау турында» Арча район башкарма комитетының 2013 елның 01 апрелендәге 429 нчы номерлы карарына (2016 елның 01 июлендәге 724 нче, 2018 елның 09 августындагы 667 нче редакциясендә) үзгәрешләр кертү турында карар №337 06.05.2019

 «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатында Арча муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. «Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеген раслау турында» Арча район башкарма комитетының 2013 елның 01 апрелендәге 429 нчы номерлы карары (2016 елның 01 июлендәге 724 нче, 2018 елның 09 августындагы 667 нче редакциясендә) белән расланган Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлегенә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә һәм аны кушымта буенча яңа редакциядә бәян итәргә.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында (http:ravo.tatarstan.ru) һәм  Арча муниципаль районы рәсми сайтында (http:arsk.tatarstan.ru) бастырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Арча муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Р.И.Гарифҗановка йөкләргә.

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                              И.Ә.Галимуллин

 

 

 

 

 

 

 

Кушымта

Арча муниципаль районы Башкарма комитеты карарына

_______________20__ ел, №____

 

 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр исемлеге

Хезмәт күрсәтү исеме

Хезмәт күрсәтүнең күпфункцияле үзәк өчен исемлектә булуы

Күпфунк-цияле үзәктә

Комплекслы сорау буенча күпфунк-цияле үзәктә

Эшмә-кәрлек өчен күп-функ-цияле үзәктә

Дәүләт хезмәтләре

1

Балигъ булмаган балаларның күчмә милкен алу буенча сделкалар башкаруга алдан рөхсәт бирү

_

_

_

2

Ундүрт яше тулмаган баланың исемен һәм (яки) фамилиясен үзгәртүгә рөхсәт бирү

ü

ü

_

3

Балигъ булмаган баланы эмансипацияләү турында карар кабул итү (балигъ булмаган баланы тулысынча эшкә яраклы дип игълан итү)

ü

ü

_

4

Балигъ булмаган баланыкы булган күчемсез милекне алу буенча сделкалар башкаруга алдан рөхсәт бирү

_

_

_

5

Балигъ булмаган балалар катнашында кредит акчаларын кулланып торак алуга һәм аны залогка (ипотека) бирүгә алдан рөхсәт бирү

_

_

_

6

Балигъ булмаган баланың кертем акчаларын алуга аның законлы вәкиленә рөхсәт бирү

_

_

_

7

Балигъ булмаган бала исеменнән өстенлекле сатып алу хокукыннан баш тартуга алдан рөхсәт бирү

_

_

_

8

Ятим балалар һәм әти-әнисез калган балалар, Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар (түләүле яки түләүсез шартларда) өстеннән опека (попечительлек билгеләү яки опекун (попечитель) булу мөмкинлеге турында бәяләмә бирү

_

_

_

9

Россия Федерациясе территориясендө даими яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына уллыкка алу мөмкинлеге һәм уллыкка алуга кандидатны исәпкә кую турында бәяләмә бирү

_

_

_

10

Ятим балалар, әти-әнисез калган балалар оешмаларында яшәүче балаларны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче балигъ булган гражданнар гаиләләренә вакытлыча урнаштыру мөмкинлеге турында бәяләмә бирү

_

_

_

11

Опекага алынган кешеләрне стационар формада социаль хезмәт күрсәтүче социаль хезмәт күрсәтү оешмаларына стационар хезмәт күрсәтүгә җибәрү турында карар бирү

_

_

_

12

Суд тарафыннан эшкә яраксыз дип яки өлешчә эшкә яраксыз дип танылган балигъ булган зат өстеннән опека яки попечительлек билгеләү һәм опекун яки попечитель билгеләү

_

_

_

13

Опекага алынган зат мәнфәгатьләрендә гомерлек рента килешүе төзүгә рөхсәт бирү

_

_

_

14

Балигъ булган эшкә яраксыз зат мәнфәгатьләрендә опекунга торакны приватизацияләүгә рөхсәт бирү

_

_

_

15

Опекунга опекага алынган затныкы булган  торакны наймга бирүгә рөхсәт бирү

_

_

_

16

Опекага алынган затларның милке белән сделкалар башкаруга рөхсәт бирү

_

_

_

17

Тору урынын алыштыру белән бәйле рәвештә опекунга опекага алынган затны тору урыны буенча теркәү исәбеннән төшерүгә рөхсәт бирү

_

_

_

18

Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның мирас хокукларына керүенә рөхсәт алу

_

_

_

19

Опекунга яки попечительгә опекага алынган затның исәп-хисап счеты белән куллануга рөхсәт бирү

_

_

_

20

Стационар формада социаль хезмәт күрсәтүче социаль хезмәт күрсәтү оешмаларындагы эшкә яраксыз гражданнарны Россия Федерациясе территориясендә даими яшәүче гражданнар гаиләләренә вакытлыча урнаштыру турында бәяләмә бирү

_

_

_

21

Балигъ булмаган балалар катнашында торак залогын яңадан рәсмиләштерүгә (рефинансирование) алдан рөхсәт бирү

_

_

_

22

Туу турында дәүләт теркәве

_

_

_

23

Гаилә рәсмиләштерү турында дәүләт теркәве

ü

_

_

24

Аерылу турында дәүләт теркәве

ü

_

_

25

Уллыкка (кызлыкка) алу турында дәүләт теркәве

_

_

_

26

Әтилекне билгеләү турында дәүләт теркәве

_

_

_

27

Исем алыштыру турында дәүләт теркәве

_

_

_

28

Үлү турында дәүләт теркәве

_

_

_

29

Гражданлык хәлләре актына үзгәрешләр яки өстәмәләр кертү

_

_

_

30

Гражданлык хәлләре актын дәүләт теркәве турында һәм гражданлык хәлләре актын дәүләт теркәве фактын раслаучы башка документларны (белешмәләр) кабаттан бирү

ü

_

_

31

Гражданлык хәлләре акты язуын яңарту (юкка чыгару)

_

_

_

32

 Дәүләт милкенә караган һәм муниципаль архивта саклана торган архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив фонды буенча архив документлары күчермәләре бирү

ü

ü

ü

33

Дәүләт милкенә караган архив документларының урнашуы урынына караган сораулар буенча консультация бирү

ü

ü

ü

34

Башкарма комитетның архив бүлеге уку залында танышу өчен дәүләт милкенә караган һәм Башкарма комитетның архив бүлегендә саклана торган архив документларын бирү

ü

ü

ü

Муниципаль хезмәтләр

1

Торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыруны килештерү (килештермәү) турында карар кабул итү

ü

ü

ü

2

Бинаны торак бина дип, торак бинаны тору өчен яраксыз дип һәм күпфатирлы йортны аварияле һәм җимерергә яки төзекләндерелергә тиеш дип тану

ü

ü

ü

3

Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдән баш тарту) турында белдерү кәгазе бирү

ü

ü

ü

4

Төзүгә рөхсәт бирү

ü

ü

ü

5

Төзелү планлаштырыла торган шәхси торак төзелеше яки бакча йорты объектларының белдерү кәгазендә күрсәтелгән параметрларының билгеләнгән җир кишәрлегендө шәхси торак төзелеше яки бакча йорты объекты урнаштыруга туры килүе (туры килмәве) параметрларына туры килүе (туры килмәве) турында белдерү кәгазе җибәрү

ü

ü

ü

6

Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү

ü

ü

ü

7

Төзелгән яки төзекләндерелгән шәхси торак төзелеше яки бакча йорты объектларының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында закон таләпләренә туры килүе (туры килмәве) турында белдерү кәгазе җибәрү

ü

ü

ü

8

Рөхсәт ителгән төзелеш, ныклап төзекләндерү объектларын төзекләндерүнең соңгы чикләреннән тайпылуга рөхсәт бирү

ü

ü

ü

9

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын әзерләү һәм бирү

ü

ü

ü

10

Инженер челтәрләре һәм коммуникацияләренең схемаларын килештерү

ü

ü

ü

11

Ана (гаилә) капиталы акчаларын кулланып башкарыла торган шәхси торак төзелеше объектларын төзү (төзекләндерү) буенча төп эшләрне башкаруны раслаучы документ бирү

ü

ü

_

12

Җир кишәрлегеннән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турында карар кабул итү

ü

ü

ü

13

Җирлек (шәһәр округы) Генераль планыннан өземтә бирү

ü

ü

ü

14

Шәһәр төзелешен тәэмин итү мәгълүмати системасында булган мәгълүмат бирү

ü

ü

ü

15

Җир эшләре башкару өчен ордер (рөхсәт) бирү

ü

_

ü

16

Адреслар бирү, үзгәртү, юкка чыгару

ü

ü

ü

17

Документлар күчермәләренең һәм алардан өземтәләрнең дөреслеген аныклау

_

_

_

18

Нотариаль эшчәнлек башкару: васыятьне аныклау яки ышаныч кәгазен аныклау

_

_

_

19

Белешмә (өземтә) бирү

ü

ü

_

20

Агачларны, куакларны кисүгә, аларның очларын кисүгә яки утыртуга рөхсәт бирү

ü

ü

ü

21

Җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү

ü

ü

ü

22

Җир кишәрлеге урнашу яки территориянең кадастр планында җир кишәрлекләре схемасын раслау

ü

ü

ü

23

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген даими (вакыты чикләнмәгән) куллануга тапшыру

ü

ü

_

24

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген бушлай милеккә тапшыру

ü

ü

_

25

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген бушлай куллануга тапшыру

ü

ü

_

26

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген торг үткәрмичә сату

ü

ü

ü

27

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген торг үткәрмичә арендага бирү

ü

ü

ü

28

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген  җир кишәрлегендә урнашкан бина, корылма милекчеләренә милеккә яки арендага бирү

ü

ü

ü

29

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген аукцион формасында уздырылучы торгларда арендага бирү

ü

_

ü

30

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген аукцион формасында үткәрелүче торгларда җир кишәрлеген сату юлы белән милеккә бирү

ü

_

ü

31

Муниципаль милектә булган җирләрне һәм (яки) җир кишәрлекләрен һәм шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү

ü

ü

ü

32

Муниципаль милектә булган җирләрне һәм җир кишәрлекләрен куллануга рөхсәт бирү

ü

ü

ü

33

Муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен крестьян (фермер) хуҗалыклары эшчәнлеге башкару өчен гражданнарга һәм крестьн (фермер) хуҗалыкларына милеккә (арендага) бирү

ü

_

ü

34

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген торак пункт чикләрендә шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен гражданнарга милеккә (арендага) бирү

ü

_

_

35

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген бакча эшчәнлеге алып бару өчен гражданнарга милеккә (арендага) бирү

ü

_

_

36

Шәхси яки муниципаль милектә булган җир кишәрлеген бер категориядән (авыл хуҗалыгы җирләреннән кала) икенче категориягә күчерү турында карар  кабул итү

ü

ü

ü

37

 Җир кишәрлеге белән даими (вакыты чикләнмәгән) куллану хокукын яки җир кишәрлеген гомерлек мирас итеп алу хокукын туктату турында карар кабул итү

ü

ü

ü

38

Җир кишәрлеген сатып алу турында карар кабул итү

ü

ü

ü

39

 Җир кишәрлеген арендалау килешүенә үзгәрешләр кертү

ü

ü

ü

40

Җир кишәрлекләрен милеккә бушлай алырга хокуклы затлар буларак исәпкә кую

ü

ü

_

41

Муниципаль милектә булган җир кишәрлегенә карата сервитут билгеләү турында килешү төзү

ü

ü

ü

42

Муниципаль милектә булган җир кишәрлеген шәхси торак төзелеше алып бару өчен гражданнарга милеккә (арендага) бирү

ü

_

_

43

Муниципаль торак фонды торак биналарын гражданнар милкенә күчерү вакытында документлар рәсмиләштерү

ü

ü

_

44

Элегрәк приватизацияләнгән торак биналарны муниципаль милеккә кабул итү

ü

ü

_

45

Муниципаль милекне оператив идарә итү хокукында муниципаль учреждениеләргә, муниципаль казна предприятиеләренә һәм хуҗалык алып бару хокукында муниципаль унитар предприятиеләргә рәсмиләштерү (беркетү)

ü

ü

_

46

Муниципаль милек реестрыннан өземтәләр бирү

ü

ü

ü

47

Муниципаль милектә булган һәм арендага тапшыру өчен билгеләнгән күчемсез милек объектлары турында мәгълүмат бирү

ü

ü

ü

48

Муниципаль казнаны тәшкил итүче милекне арендага бирү

ü

ü

ü

49

Муниципаль милек реестрына кергән муниципаль милекне арендага бирү

ü

_

ü

50

Муниципаль берәмлекнең муниципаль милкен торг үткәрмичә генә бушлай файдалануга тапшыру

ü

ü

ü

51

Мондый килешү төзү хокукына торг нәтиҗәләре буенча муниципаль милек белән бушлай файдалану килешүе төзү

ü

ü

ü

52

Гамәлдәге муниципаль милекне арендалау килешүен өзү

ü

ü

ü

53

Реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм файдалануга рөхсәт бирү

ü

ü

ü

54

 Муниципаль милектә булган сай су объектын яки аның өлешен куллануга тапшыру турында рөхсәт бирү

ü

ü

_

55

Җирлек территориясе өстендә авиация эшләре, парашюттан сикерүләр, һава судноларының күрсәтмә очышларын, пилотсыз очу аппаратлары очышларын, аэростатлар күтәрү башкаруга рөхсәт бирү

_

_

_

56

Ваклап сату базарын оештыру хокукына рөхсәт бирү

ü

ü

ü

57

Тулысынча яки өлешчә муниципаль берәмлек чикләрендә җирле әһәмияттәге юллар буенча узучы юллар аркылы үтүче авыр йөк, зур габаритлы йөк ташуга рөхсәт бирү

ü

ü

ü

58

Җирле әһәмияттәге автомобиль юллары кулланучыларга автомобиль юллары торышы турында мәгълүмат бирү

ü

ü

_

59

Муниципаль милекне кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына милеккә ия булуга һәм (яки) куллануга тапшыру

ü

ü

ü

60

Муниципаль торак фондындагы торак биналарны хезмәт торак бинасы найм килешүе буенча гражданнарга тапшыру

ü

ü

_

 

61

Социаль найм килешүе буенча бирелгән муниципаль торак фонды торак биналарын алыштыру буенча документлар рәсмиләштерү

ü

ü

_

62

Муниципаль торак фонды торак бинасын социаль найм килешүе буенча гражданга тапшыру

ü

ü

_

63

Татарстан Республикасы социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар исәбенә кую

ü

_

_

64

Авыл җирлегендә яшәгән гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак төзүгә (сатып алуга)  социаль түләүләр бирү

ü

_

_

65

«2014–2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» подпрограммасы буенча исәпкә кую һәм торак сатып алуга (төзүгә) социаль түләү алуга хокук турында таныклык бирү

ü

_

_

66

Архив белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү

ü

ü

ü

67

Архив документлары урнашу урынына караган сораулар буенча консультацияләр бирү

ü

ü

ü

68

 Юридик затларга архив эше һәм делопроизводствода документлар оештыру буенча методик һәм практик ярдәм күрсәтү

ü

ü

ü

69

 Муниципаль архивных уку залында куллану өчен архив документлары бирү

ü

ü

ü

70

 Мәктәпкәчә төп гомум белем программасын (балалар бакчалары) гамәлгә ашыручы гомум белем оешмаларына балаларны исәпкә алу һәм теркәү

_

_

_

Күпфункцияле үзәк тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт саны:

75

62

50

             

 

docx
Скачать текст
DOCX, 51 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International